Share

Formularul 230

Formularul 230

Formularul 230

Ai timp până în 25 mai 2023 să ajuți la realizarea unor fapte bune, care contează.

Poți susține parohia “Sf. Mare Muceniță Ecaterina” 2 ani consecutiv prin același formular, iar pentru asta trebuie să bifezi căsuța corespunzătoare din formular.

Decizia dumneavoastră va contribui la împlinirea Proiectului Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, care cuprinde finalizarea bisericii, construirea așezământului filantropic și reabilitarea blocului vecin afectat de incendiu. Mai multe detalii despre proiectele noastre găsiți aici.

CUM PROCEDEZI

1. Descarcă pe calculatorul tău Formularul 230 (poți da click-dreapta pe link și selecta “Salvează linkul ca…“)

2. Completează formularul cu datele tale sau Printează și apoi completează documentul
3. Trimite formularul la Administrația Financiară (ANAF) de care aparții sau…

4. Poți preda personal Formularul 230 la Paraclisul Catedralei Navigatorilor (str. Theodor Speranția nr. 60 – unde slujim temporar).

Termen limită: 25 mai 2023

Modalități depunere: (0) Paraclisul Catedralei Navigatorilor; (1) depunere personală la ghișeu; (2) trimitere prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; (3) transmitere on-line prin intermediul Spațiului Privat Virtual; (4) portalul e-guvernare.

Instrucțiuni de completare: citește în subsolul paginii

INFORMATII UTILE

  • toate persoanele cu venituri salariale plătesc impozit pe venit către stat;
  • 3,5% din impozit este automat direcționat de către stat către sectorul neguvernamental (ONG);
  • poți alege către cine merg acești bani (3,5% din impozitul pe venitul tău);
    dacă nu alegi tu, statul face alegerea în numele tău;
  • nu pierzi nimic, acești bani sunt oricum parte din impozitul pe venit
    dacă alegi către cine direcționezi aceste sume poți ulterior urmări felul în care au fost utilizate (activitatea organizației);

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

Depunerea formularului
Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
-venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determina în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
– originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Modul de completare și depunere
Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexa nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”. În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreuna cu acesta.

Cererea se depune împreuna cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Formularul “Anexa nr…… la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.

Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

ATENȚIE
Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani” se bifează în cazul în care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoita după expirarea perioadei de 2 ani.

În situația în care nu cunoașteți suma care poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.